Namunaviy savollar to’plami – qabul-2022

  • Bosh sahifa
  • -
  • Namunaviy savollar to’plami – qabul-2022

Namunaviy savollar to’plami – qabul-2022

Jizzax politexnika institutiga 2022-2023 o’quv yilida Ikkinchi va undan keyingi oliy ta’limni olish uchun mavjud sirtqi ta’lim yo’nalishlari bo’yicha

NAMUNAVIY  SAVOLLAR TO’PLAMI

60411200- Menejment (tarmoqlar va soxalar bo’yicha)
1. Menejment tushunchasi nimani anglatadi?
2. “Boshqaruv” va “Menejment” tushunchalaridagi farq nimadan iborat?
3. Menejmentning paydo bo‘lishi uchun dastlabki shart-sharoitlar qanday tarzda yuzaga keladi?
4. Menejment fani nimani o‘rgatadi?
5. Menejment fanining asoschilari kimlar?
6. Menejment obyekti va subyekti deganda nimani tushunasiz?
7. Menejment qanday xususiyatlarga ega?
8. Menejment qanday vazifalarni bajarishi lozim?
9. Menejmentning asosiy maqsadlari nimalardan iborat va u qanday talablarga javob berishi kerak?
10. Menejmentning tarixiy rivojlanishi qanday davrlarga bo‘linadi?
11. Menejmentning axborot davri o‘zining qanday xususiyatlari bilan tavsiflanadi?
12. Menejmentning fan sifatida rivojlanishida qanday yondashishlar mavjud bo‘lgan hamda ularning asosiy yo‘nalishlari nimalarga asoslangan?
13. Menejment fani qaysi fanlar bilan uzviy bog‘langan va kursning vazifalari nimalardan iborat?
14. Boshqarishni asosiy qonunining mohiyati nima?
15. Boshqarishning qanday tamoyillari mavjud va ular nimalarga asoslanadi?
16. O‘yinlar nazariyasining asosiy mazmuni nimadan iborat?
17. Respublikamizda va xorijda boshqarish haqidagi fikrlar evolutsiyasi qanday rivojlandi?
18. Boshqarishning qanday usullari mavjud, ularga tavsif bering?
19. Insoniy munosabatlarning mazmuni nimadan iborat?
20. Boshqarish ta’limotidagi to‘rtta yo‘nalish to‘g‘risida nimalar deya olasiz?
21. «Ilmiy menejment» maktabi va F.Teylor ta’limotining mohiyati nimada?
22. «Ilmiy menejment» maktabining namoyandasi G.Emerson qaysi prinsiplarni ilgari surdi?
23. «Mumtoz menejment» maktabining mohiyati nimada?
24. «Inson munosabatlari» maktabining mohiyati nimada?
25. «Inson munosabatlari» maktabining namoyandasi Duglas MakGregorning «X» va «U» nazariyasi to‘g‘risidagi fikringiz?
26. Boshqaruvning empirik ta’limoti qachon paydo bo‘ldi? Uning asosiy qoidalari nimalardan iborat?
27. F. Teylorning mehnatni ilmiy tashkil etish to‘g‘risidagi izlanishlari nimalardan iborat?
28. Boshqarish funksiyasining mohiyati nimalardan iborat?
29. Zamonaviy xalqaro tashkiliy tuzilishning qanday turlari mavjud?
30. Biznesda ichki va tashqi muhitlar nimalardan iborat?
31. Boshqarish faoliyatining mohiyati nimadan iborat?
32. Rahbarlikning qanday darajalari mavjud?
33. Tashkiliy tizimning qanday tiplarini bilasiz?
34. Ijtimoiy mas’uliyat va axloq deganda nimani tushunasiz?
35. Tadbirkorlik va ishbilarmonlik O‘zbekistonda rivojlanish bosqichlari
36. Boshqarish qarorlarining qanday turlari mavjud?
37. Qaror qabul qilish usullariga ta’rif bering.
38. Qaror qabul qilish qanday bosqichlarga bo‘linadi, ularning mohiyatini ta’riflang.
39. Qarorlarning bajarilishini nazorat qilishda qanday usullar qo‘llaniladi?
40. «Kommunikatsiya», «kommunikatsiya jarayoni» ga ta’rif bering va asosiy kommunikatsiya turlarini ayting.
41. Boshqarishda axborotlar qanday rol o‘ynaydi?
42. Iqtisodiy ziyon ko‘rmaslik uchun rahbar nimalarga e ’tibor berishi kerak?
43. Vaziyatlarni modellashtirishning qanday turlari mavjud?
44. Motivlashtirish deganda nimani tushunasiz?
45. Boshqarishda ruhiy usullardan foydalanishning ahamiyati nima?
46. Strategik rejalashtirishning mohiyati nimalardan iborat
47. Siz huquqiy va ruhiy qarashlar deganda nimani tushunasiz?
48. Boshqarishda nazorat va tartibga solishning asosiy funksiyasi nimadan iborat?
49. Nazoratning qanday turlarini bilasiz? Ularga ta’rif bering?
50. Nazoratni amalga oshirishda zamonaviy EHM lardan foydalanish qanday samara beradi?
  60720100 – “Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo’yicha)
1. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan xom ashyo turlari.
2. Oziq-ovqat sanoati asosiy qismini nimalar tashkil qiladi?
3. Sut sifatiga organoleptik jihatdan baho berish?
4. Oziq-ovqat xavfsizligi deganda nimani tushunasiz?
5. Go’sht-sut mahsulotlari sifatiga qo‘yiladigan talablar?
6. Kоlbаsа mахsulоtlаrining sifаt nаzоrаtlari nimadan iborat?
7. Oziq-ovqat xom ashyosining tabiiy tarkibiy qismlari?
8. Oziq-ovqat mahsulotlarining asosiy kimyoviy moddalari qaysilari hisoblanadi?
9. Ovqatlanish ratsioni bo’yicha uglevodlarni bir kunlik ist’emol me’yori qanday?
10. Yod  soni  deganda nimani tushunasiz?
11. Go’sht mahsuloti tarkibidagi oqsil miqdori?
12. Ovqatlanish ratsioni bo’yicha uglevodlarni bir kunlik ist’emol me’yori qanday?
13. Protein so’zining ma’nosi nima?
14. Oziq – ovqatlar rangini yaxshilaydigan moddalar?
15. Oziq – ovqatlarning ta’mi va hidini yaxshilaydigan moddalar?
16. Oziq-ovqat mahsulotlari bilan aloqa qilishda qadoqlash materiallariga qanday talablar qo’yiladi?
17. Bаnkаli go’sht kоnsеrvаlаrigа tеgishli stаndаrtlаrdа хаvfsizlik ko’rsаtkichlаri nimalardan iborat?
18. Аzоtli ekstrаkt mоddаlаr?
19. Pеrеkis sоni dеb nimaga aytiladi?
20.  Qаynаtilgаn vа dudlаngаn kоlbаsаlаrning  оrgаnоlеptik ko’rsаtkichlаrigа qаndаy tаlаblаr qo’yilаdi?
21. Kоlbаsаlаrning  fizik-kimyoviy ko’rsаtkichlаrigа nimаlаr kirаdi?
22. Hаyvоn yog’lаrining sifаt ekspеrtizаsini o’tkаzishdа оrgаnоlеptik ko’rsаtkichlаridаn qаysilаri muhim hisоblаnаdi?
23. Mоylаrning хаvfsizlik ko’rsаtkichlаrigа nimаlаr kirаdi?
24. Mаrgаrinlаrning аsоsiy fizik-kimyoviy ko’rsаtkichlаrigа nimаlаr kirаdi?
25. Non maxsulotlari tayyorlashdagi qо‘shimcha xom asgyolar tavsifi?
26. Sutning mikrо elеmеntlаri vа vitаminlаri.
27. Hаyvоn sutlаrining quvvаtligi qаysi оqsilgа nisbаtаn оlinаdi?
28. Bijg‘ish sanoatidagi asosiy va ikkilamchi maxsulotlar tavsifi.
29. Alkоgоlsiz ichimliklаrgа tеgishli tibbiy-tоksikоlоgik ko’rsаtkichlаri?
30. Oshlovchi moddalar?
31. Karotinoidlar nima?
32. Qayta ishlashga tayyorlashda sabzavot va mevalarni qisqa muddatga qaynab turgan suv yoki bug‘ bilan ishlanishi qaysi jarayon hisoblanadi.
33. Bolalar ovqati konservalarining qanchadan ortik assortimenti mavjud.
34. Ratsional ovqatlanish bu…?
35. Oziq-ovqat mahsulotlarini sertifikatlash jarayonlari?
36. Jilovka nima?
37. Qanday bambajli kanservalar yaroqli hisoblanadi?
38. Kefir ishlab chiqarishda qaysi achitqi ishlatiladi?
39. Mag’izni necha hil usulda qovurish mumkin?
40. Mol go’shtini saqlash usullari?
41. Necha xil tuzlash usullari bor?
42. Fermentlar qanday tabiatga ega?
43. Lipaza fermenti qanday moddani parchalaydi?
44. Oziq-ovqat mahsulotlari oqsillarining tarkibida nechta aminokislota bor?
45. Inson organizmining C vitaminiga bo’lgan extiyoji qancha?
46. Dukkakli  don  ekinlari tarkibida oqsil miqdori necha foiz bo‘ladi?
47. Qanday ekinlar tuganak  bakteriyalar yordamida  havodagi  azotni  o‘zlashtirish  xususiyatiga  ega.
48. Oziq-ovqat mahsulotlarining asosiy kimyoviy moddalari qaysilari xisoblanadi?
49. G‘alla yetishtirish texnologiyasida qanday texnikalardan foydalaniladi?
50. G‘alla komboyini umumiy tuzilishi?
60810100 – “Qishloq xo’jaligini mexanizatsiyalashtirish” mutaxassisligi bo’yicha:
1. Qishloq xo‘jalik mahsulotlari yetishtirishda muhandisning o‘rni va ahamiyati.
2. Qishloq xo‘jaligi texnikalarining yaratilish tarixi.
3. O‘zbekistonda qaysi texnologik jarayonlar, yuqori umumlikka ega bo‘lgan qishloq xo‘jaligi mashinalari yordamida bajarilmoqda?
4. Bug‘doy yetishtirish agrotexnologiyasi deganda nimani tushunasiz?
5. Resurstejamkor texnologiyaning afzalliklari nimadan iborat?
6. Agregat nima?
7. Mehnat unumi deganda nimani tushunasiz?
8. Dalaga o‘g‘it solish jarayonida qaysi qishloq xo‘jalik mashirnalaridan foydalaniladi?
9. Qishloq xo‘jaligida keng foydalaniladigan energetik vosita xaqida tushincha bering?
10. Traktorga texnik xizmat ko‘rsatish qoidalari?
11. Pluglarga texnik xizmat ko‘rsatish qoidalari?
12. Tuproqqa sayoz ishlov beradigan mashinalar.
13. Dizelning karbyuratoli dvigatelga nisbatan kamchiliklari nimadan iborat?
14. Dizel dvigatel va karbyuratorli dvigatelning farqi nimada?
15. Paxta yetishtirishda agrotexnik talablari deganda nimani tushunasiz?
16. Bog‘dorchilikda qanday agrotexnikalardan foydalaniladi?
17. Qanday vaziyatda chizel kultivatordan foydalanish maqul bo‘ladi?
18. Chorvachilikda ishlatiladigan texnikalardan qaysilarini bilasiz?
19. G‘alla yetishtirish texnologiyasida qanday texnikalardan foydalaniladi?
20. G‘alla komboyini umumiy tuzilishi?
21. Yerlarni  ekishga  tayyorlash agrotadbiri
22. Qishloq xo‘jaligi texnikalarini mavsumiy texnik ko‘rikdan o‘tkazishdan maqsad nima?
23. Chekankalash (chiplish) agrotadbirining  maqsadi?
24. Avtotraktor dvigatellarida qanday rejimli regulyatorlar ishlatiladi.
25. Dvigatellarga havoni bosim ostida kiritishning afzalliklari.
26. Dvigatel silindri devori qanday moylanadi?
27. Kamminz dvigatellarida qanaqa forsunka qo‘llanilgan?
28. Tuzilishi bo‘yicha qanday turdagi transmissiyalar bor?
29. Bosh uzatma va uning vazifasi nimadan iborat?
30. Avtotraktorlarda qanday ilashish muftalari qo‘llaniladi?
31. Avtotraktorlarda qanday tormoz turlari qo‘llaniladi?
32. Dag‘al ozuqalarni kesish turlari
33. Sog‘ish qurilmalari qanday guruxlarga bo‘linadi
34. Molxonalarda sigirlarni sog‘ish uchun qanaqa qurilmalar ishlatiladi
35. Hosilni yig’ib olish agrotadbiri
36. Boshoqli don yetishtirish agrotexnologiyalari
37. Melioratsiya  mashinalari
38. Lalmi yerlarda boshoqli don yetishtirish.
39. O‘zbekistonda chorvachilik mahsulotlari yetishtirishning agrotexnologiyalari nimalardan iborat?
40. Bog’larda daraxtlarga, toklarga shakl berish.
41. Parrandachilik fermalari va majmualarida texnologik jarayonlarni mexanizatsiyalashtirsh va avtomatlashtirsh uchun texnik jihozlar?
42. O’zbekistonda qo’ylar asosan qaerda boqiladi va boqishning qanday usullari qo’llaniladi.
43. Pluglar vazifasiga qarab qanday tavsiflanadi?
44. Kombinatsiyalashtirilgan seyalkalarning afzalliklari.
45. Fermalar yo‘nalishiga qarab qanday bo‘linadi?
46. Tuzilishi bo‘yicha qanday tormozlar bor?
47. Qanaqa ozuqa aralashtirgichlar bo‘ladi?
48. Ratsion nimaga asoslanib tuziladi?
49. Vertikal shpindelli paxta terish mashinasining tuzilishi va ishlash prinsipi?
50. Qoramollarning go’sht mahsuldorligi va unga ta’sir etuvchi omillar?
60730300-Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish
1. Qaysi  materiallarning  xaqiqiy  va  o‘rtacha  zichligi  teng?
2. Materialning  issiklik  o‘tkazuvchanligi  nimaga  bog‘liq?
3. Moos shkalasi bo‘yicha eng yuqori qattiqlikka ega bo‘lgan minerallarni ayting?
4. Materialni  mikro  strukturasi  nima?
5. G‘ishtning  qanday markalari mavjud?
6. G‘isht pishirish temperaturasini asoslang?
7. Sopol buyumlarning eng asosiy kamchiligi nima?
8. Oddiy qurilish g‘ishti kamida necha sikl sovuqqa chidamlilikga ega bo‘lishi kerak?
9. Sopol  buyumlar olishda  ishlatiladigan  tuproqlardagi  asosiy minerallarni  ayting?
10. G‘isht o‘lchamlarini asoslang?
11. Ohakning chala pishishi yoki o‘ta kuyishi nimaga olib keladi?
12. Gidravlik bog‘lovchi moddalarni tushuntiring?
13. Havoiy bog‘lovchi moddalarni tushuntiring?
14. Ohakning  so‘nish  tezligi  nimada  tushuntiring?
15. Qurilish gipsi uchun xomashyoni tushuntiring?
16. Gipsni qotish muddati  qaysi asbob yordamida aniqlanadi?
17. Qurilish gipsini“G-4”belgisi nimani bildiradi?
18. Qurilish gipsini kamchiligi?
19. Qaysi haroratda qurilish ohagi pishiriladi?
20. Sementning qotishini boshlanishi va oxiri qancha bo‘lishi kerak?
21. Portlandsement klinkeri nima?
22. Portlandsement ishlab chiqarish usullari necha xil bo‘ladi?
23. Angidrit gipsini formulasini tushuntiring.
24. Ohakning aktivligi nimaga bog‘liq?
25. Havoiy oxakni sifatini belgilovchi ko‘rsatkichini tushuntiring?
26. Keramika materiallari ishlab chikarishdagi texnologik jarayonning soddalashtirilgan tizimi.
27. CHerepitsani qoliplash usullari.
28. Issiqlik himoyalovchi materiallarining asosiy turlari.
29. Portlandsementni markalari  qanday?
30. Siqilishga va egilishga bo‘lgan mustahkamligini aniqlashda sement namunasini qanday o‘lchamda  tayyorlanadi?
31. Sementni maydalik darajasi qaysi nomerli elakda aniqlanadi?
32. Portlandsement klinkeri nima?
33. Sementni pishirish haroratini tushuntiring.
34. Sementni talqon qilishda qaysi mexanizmladan foydalaniladi.
35. Betonning  markasini  aniqlash  uchun  standart  namunalarning o‘lchamlari,sm?
36. Engil betonlar uchun sun’iy g‘ovakli to‘ldiruvchilar?
37. O‘rtacha zichligiga qarab betonlar qanday sinflarga bo‘linadi?
38. Shag‘al qanday  olinadi.
39. Chaqiq tosh qanday olinadi
40. Qumlar  qanday  olinadi
41. Og‘ir betonlarning o‘rtacha zichligi qiymatini ko‘rsating
42. Qurilish qorishmasini qulay  joylashuvchanligini qaysi asbobda aniqlanadi?.
43. Beton mustahkamligini hisoblashdagi A-koeffitsienti nimani bildiradi?
44. Betonga ishlatiladigan yirik to‘ldiruvchilar(shag‘al,chaqiqtosh)  o‘lchamlari qanday bo‘ladi?
45. Betonga ishlatiladigan mayda to‘ldiruvchi (qum) o‘lchami qanday bo‘ladi?
46. To‘ldiruvchilar beton hajmining qancha qismini tashkil etadi.
47. Polimer eskirishida qanday jarayon kechadi?
48. Plastmassalarning asosiy komponentlari.
49. Plastmassa kamchiligi nima?
50. Yog’och-payraha plitalar qanday yo’l bilan tayyorlanadi?
51. Betonga ishlatiladigan yirik to‘ldiruvchilar(shag‘al,chaqiqtosh)  o‘lchamlari qanday bo‘ladi?
60730300-Devorbop va pardozbop qurilish materiallari texnologiyasi
1. Zichlikning  to‘liq turlarini asoslang.
2. G‘ovaklikning turlari qanday bo‘ladi?
3. Qovushqoqlik bo‘yicha tuproqning tasniflanishi
4. Keramik materiallarning kimyoviy mustaxkamlik xossalarini tushuntiring.
5. Qovushqoqlik xususiyatiga ko‘ra xom-ashyo materiallarining turlari
6. Tuproqning o‘tga chidamliligi bo‘yicha taniflanishi
7. Keramik maxsulotlar ishlab chiqarishda massa turlari
8. Tuproqning texnologik xossalariga kiradi.
9. Keramik koshinlar necha bosqichda kuydiriladi?
10. Keramzit olishda tuproqni ko‘pchish intervali
11. Texnik keramika ishlab chiqarishda ishlatiluvchi texnologik bog‘lovchilar
12. Texnik keramika buyumlarini shakllash usullari
13. Texnik keramika buyumlarini kuydirish temperaturasi
14. Texnik keramika buyumlariga talab etiladigan xususiyatlari
15. Qurilish keramikasi buyumlaridan qaysi birlari sir bilan qoplangan bo‘ladi:
16. Qovushqoqlik xususiyatlariga ko‘ra xom ashyo materiallarining turlari.
17. Keramik materiallarini quritish jarayoni necha gradusda olib boriladi ?
18. Qurilish g‘ishtining pishirish temperaturasi.
19. Pishiq gisht markalari.
20. Qurilish g‘ishtini qoliplash usullari.
21. Qurilish g‘ishti necha marta va qaysi xaroratda kuydiriladi:
22. Effektiv qurilish g‘ishti olishda qo‘shiladigan qo‘shimchalar.
23. Keramika koshinlari olishning usulari
24. Keramika materiallari ishlab chikarishdagi texnologik jarayonning soddalashtirilgan tizimi.
25. Cherepitsani qoliplash usullari.
26. Issiqlik himoyalovchi materiallarining asosiy turlari.
27. Qurilish materiallarini asoslang?
28. Qurilish buyumini asoslang?
29. Tabiiy materialni asoslang?
30. Sun’iy materialni asoslang?
31. Materialni kimyoviy tarkibi qanday ifodalanadi?
32. Materialning mineralogik tarkibi qanday aniqlanadi?
33. Materialni makrostrukturasi.
34. Materiallarning tuzilishi?
35. Yacheykali tuzilishga ega bo‘lgan material.
36. Minerallarning kattiklik darajasi nima bilan aniqlanadi?
37. Qanday materiallar uchun o‘yma xajmiy massa aniqlanadi?
38. Oddiy sopol g‘ishtining DAST bo‘yicha nominal o‘lchamlarini asoslang?
39. Oddiy qurilish g‘ishtni markalarini asoslang?
40. Xavo bog‘lovchi moddani asoslang?
41. Gidravlik bog‘lovchi moddani asoslang?
42. Ohak uchun xom ashyo qanday tanlanadi?
43. Sement ishlab chiqarishda qanday  texnologik sxemalar ishlatiladi?
44. G‘isht ishlab chiqarishda qanday  texnologik sxemalar ishlatiladi?
45. Chaqiq tosh ishlab chiqarishda  qanday  texnologik sxemalar ishlatiladi?
46. Plastmassa buyumlari ishlab chiqarishda qanday  texnologik sxemalar ishlatiladi?
47. Texnologik jarayonda qanday yo‘qotishlar  mavjud?
48. Portlandsement klinkeri nima?
49. Portlandsement ishlab chiqarish usullari necha xil bo‘ladi?
60730300 – Bino  va inshootlar  qurilishi
1. Beton deb nimaga aytiladi?
2. Beton sinflarini aytib bering?
3. Oddiy armatura sifatida qanday sinfdagi armaturalar ishlatiladi
4. Temirbeton konstruksiyalarning afzalliklari to‘g‘risida ma’lumot bering?
5. Temirbeton konstruksiyalarning nuqsonlari to‘g‘risida ma’lumot bering?
6. Temirbeton konstruksiyalari qaysi usulda hisoblanadi?
7. Bino va inshootlarga qanday yuklar ta’sir qiladi?
8. Doimiy yuklar to‘g‘risida ma’lumot bering?
9. Vaqtli yuklar to‘g‘risida ma’lumot bering?
10. Bino va inshootlar muhimlik darajasi bo‘yicha sinflari to‘g‘risida ma’lumot bering?
11. Armaturaning vazifasiga, yuza shakliga va ishlatilishiga ko‘ra qanday turlarini bilasiz?
12. Temirbeton deb nimaga aytiladi?
13. Beton va armaturaning birga ishlashiga sharoit yaratgan sabablar to‘g‘risida ma’lumot bering?
14. Poydevor deb nimaga aytiladi?
15. Asoslar necha xil bo‘ladi?
16. Inshoot nima?
17. Bino nima?
18. Muxandislik inshooti nima?
19. Bino va inshootlarga quyiladigan umumiy talablar qanday?
20. Zinapoya konstruktsiyasi elementlari nimalar?
21. Zinapoyalar nima uchun xizmat qiladi?
22. Turar-joy binolariga tegishli yozgi xonalar keltirilgan qatorni ko’rsating?
23. Qanday o’lchamlar binolarni loyihalashda va qurilishda ishlatiladi?
24. Sanoat korxonasi nima?
25. Mo’ljallanishiga qarab orayopmalar quyidagi turlarga ajratiladi
26. Texnik yerto’la (texnicheskoe podpole) yoki texnik kanallar nima uchun loyixalanadi?
27. Chordoq – nima?
28. Funktsional mo’ljallanishiga qarab turar joy binolarining qanday turlari mavjud?
29. Xar qanday loyixalanadigan kvartira o’z tarkibida qanday xonalarga ega bo’lishi shart?
30. Binolarni qurishda qanday g‘isht xillari qo‘llaniladi
31. Silikat g‘ishtlar qaerlarda ishlatiladi, qanday hollarda ulardan foydalanish uchun ruhsat etilmaydi va nima uchun?
32. Qulf-kalit qilib terishning birinchi qoidasini tushuntirib bering.
33. G‘ishtning tomonlari qanday nomlanadi, qatorlarchi?
34. Devorning mustahkamligi nimalarga bog‘liq?
35. So‘ri va xavozalarda ishlashda qanday qoidalarga rioya qilish kerak?
36. Zilzilabardosh devorlarni terish uchun qanday choralar ko‘riladi?
37. Poydevorlar, ustun, yopma qoliplari qanday o‘rnatiladi?
38. Armaturalar nimaga kerak, qanday turlarini bilasiz?
39. Armaturalarni payvandlash usullari qanday?
40. Beton qorishmasi qanday zichlanadi?
41. Beton qanday parvarish qilinadi?
42. Teskari cho‘michli ekskavatorlar yordamida yer qazish texnologiyasi.
43. To‘g‘ri cho‘michli ekskavatorlar yordamida yer qazish texnologiyasi.
44. Tomqoplamalarni asosga  yelimlash usullari.
45. Beton va mozaikali pollarni farqi.
46. Draglayn ekskavatorlari qanday ishlaydi?
47. Skreperlarning turlari va qo‘llanish sohalari qanday?
48. Nima uchun toshlar devorlarga parallel va o‘zaro tik tekisliklar bilan qulf-kalit qilib teriladi?
49. Issiq iqlim sharoitida g‘isht terishda qanday qo‘shimcha tadbirlardan foydalaniladi?
50. Qoliplarga qo‘yiladigan umumiy talablar qanday?
60711300 – “Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti  (tarmoqlar bo’yicha)
1. Metrologiya to‘g‘risida umumiy tushunchalarni bering.
2. O`zR “Metrologiya to‘g‘risida”gi qonuni izohlang.
3. O`zR “Standartlashtirish to‘g‘risida”gi qonuni izohlang.
4. Standartlashtirish to‘g‘risida  umumiy tushunchalarni bering.
5. O`lchashlar to‘g‘risida ma`lumot bering.
6. O`lchashlarning fizikaviy asoslari nima.
7. O`lchashlarda kvant nazariyalarininig qo`llanilishi nima.
8. Namunaviy o`lchashlar to‘g‘risida ma`lumot bering.
9. O‘lchashlarda kelib chiqadigan xatoliklar deganda nimani tushunasiz.
10. Metrologik ta`minot to‘g‘risida tushuncha bering.
11. Kattaliklar to‘g‘risida tushuncha bering.
12. Xatoliklarninig turlari to‘g‘risida ma`lumot bering.
13. O`lchash turlari va usullari to‘g‘risida ma`lumot bering.
14. Xatoliklarninig kelib chiqish sabablri  deganda nimani tushunasiz.
15. O`lchashlarda xatoliklarni kamaytirish usullari to‘g‘risida ma`lumot bering.
16.  Normal sharoitda qabul qilingan qiymatlar to‘g‘risida ma`lumot bering.
17.  O`lchash o`zgartkichlar to‘g‘risida ma`lumot bering.
18.  Metrologiya asoslari fanining bo`limlari  to‘g‘risida umumiy tushunchalarni bering.
19. Qadimgi o`lchovlarga misollar keltiring.
20. SI (XBT) to‘g‘risida ma`lumot bering.
21. Etalonlar to‘g‘risida ma`lumot bering.
22. O`lchash vositalari va ularning metrologik tavsiflarini ayting.
23. Bosimni o`lchash vositalari va ularning metrologik tavsiflarini ayting.
24. Temperaturani o`lchash vositalari va ularning metrologik tavsiflarini ayting.
25. Modda miqdori va sarfini o`lchash vositalari va ularning metrologik tavsiflarini ayting.
26. Suyuqliklarning qovushoqligini o`lchash to‘g‘risida ma`lumot bering.
27. Moddalarning namligini o`lchash to‘g‘risida ma`lumot bering.
28. Gazlarning tarkibini analiz qilish to‘g‘risida ma`lumot bering.
29. Metrologiya fanining maqsadi va vazifalari to‘g‘risida umumiy tushunchalarni bering.
30. O`lchashlar birligini ta`minlash to‘g‘risida ma`lumot bering.
31. Davlat metrologiya nazorati va tekshiruvlari to‘g‘risida ma`lumot bering.
32. O`lchash vositalarini qiyoslash to‘g‘risida ma`lumot bering.
33. O`lchash vositalarini kolibrlash  to‘g‘risida ma`lumot bering.
34. O`lchash vositalarini qiyoslash sxemasi to‘g‘risida ma`lumot bering.
35. O`lchash vositalarini attestatlash to‘g‘risida ma`lumot bering.
36. O`lchash vositalarini akkreditlash to‘g‘risida ma`lumot bering.
37. Standartlashtirish fanining maqsadi va vazifalari to‘g‘risida umumiy tushunchalarni bering.
38. Standartlashtirish to`g`risida xalqaro tashkilotlarni ayting.
39. Standartlashtirishning tamoyillari va usullarini ayting.
40. Standartlashtirishning ob`ektini ayting.
41. Standartni ishlab chiqish tartiblari.
42. Standart so`zining ma`nosi nima va ta`rif bering.
43. Standartlashtirishning davlat tizimi nima.
44. O`zR “Texnik jihatdan tartibga solish to‘g‘risida”gi qonunini izohlang.
45. Texnik reglamentlar to`g`risida ma`lumot bering.
46.  Sertifikat so`zining ma`nosi nima va ta`rif bering.
47. Sertifikatlashtirishning  ikki turi haqida ma`lumot bering.
48. Muvofiqlikni sertifikatlasht  haqida ma`lumot bering.
49. Sertifikatlash tizimi to`g`risida ma`lumot bering.
50. Sertifikatlash sxemasi to`g`risida ma`lumot bering.
60730400 – Muhandislik kоmmunikatsiyalari  qurilishi va mоntaji (turlari bo’yicha)
1. Isitish tizimlari.
2. Suv o’lchаgich аsbоblаrining turlаri.
3. Gazistemolingme’yorlari. Gazsarfinixisoblash.
4. Isitish tizimlaridagi issiqlik tashuvchilar.
5. Isitish asboblarinining klassifikatsiyasi.
6. Suv o’lchаgich аsbоblаrining turlаri.
7. Issiqlik o’tkazgichlar tayyorlanadigan materiallar.
8. Kanalizasiya quvurlarini ulashning qanday usullari mavjud.
9. Issiqlik ta’minotining turlari.
10. Issiq suv ta’minoti jihozlari.
11. Suv ta’minoti vаzifаsigа qаrаb qanday tizimlarga bo’linadi?
12. Ventilyatsiyaning gigienik asoslari.
13. Shahargazta’minotitizimlariningsxemasi.
14. Ventilyatsiya turlari. Xonadagi xavo almashinuvi.
15. Suv оluvchi inshооt nimа?
16. Havoni konditsiyalash tizimlari klassifikatsiyasi.
17. Ichki suv ta’minоti tizimi qanday elеmеntlardan tarkib tоpgan?
18. Havoni konditsijlash tizimlarini sovuqlik bilan ta’minlash.
19. Bоsimli suv minоrаlаrining vаzifаlаri nimаlаrdаn ibоrаt?
20. Kaloriferlar.
21. Gaztarmoqlarinituzilishivajihozlar.
22. Issiqlik o’tkazuvchanlik, konvektsiya va nurlanish orqali issiqlik uzatilishi.
23. Shaharga yoki sanоat maydоniga suv оlib bоrayotgan  quvurlar va kanallar.
24. Xonadagi alohida to’siqlar orqali issiqlikning yo’qolishi.
25. Suvliissiqlikta’minotitizimlari
26. Havoalmashinuvitashkiletishsxemalari.
27. Isitish asbobi issiqlik oqiminining zichligi.
28. Suv istе’mоlchilari sarflayotgan suvning mе’yori nimaga bоg’liq?
29. Markazlashgan va markazlashmagan tizimlar farqlari.
30. Issiqlikning asosiy iste’molchilari.
31. Ichki suv ta’minоti  tarmоqlarida qanday quvurlar  ishlatiladi?
32. Issiqlik tarmog‘idagi quvurlar va armaturalar.
33. Qanday hоllarda suv ta’minоti tizimlarida bоsimni ko’tarib bеruvchi nasоslar o’rnatiladi?
34. Ventilyasiya tizimlarini ishga tushirish, sozlash, sinash va ulardan foydalanish.
35. Gaztarmoqlariniishgatushirish,sozlash, sinashvaulardanfoydalanish.
36. Isitish tizimining issiqlik quvvatini aniqlash.
37. Оqоva suvlarni qabul qilgichlar qanday vazifalarga ko’ra tasniflanadi?
38. Markaziy isitish tizimlarning elementlari.
39. Suv bоsim minоralari nima uchun hizmat qiladi?
40. Havo almashinuvini tashkil etish.
41. Issiqliktarmoqlariningquvurlari, armaturalari, tayanchlari, kompensatorlari
42. Shamollatish tizimlarining jihozlari.
43. Binоlardagi ichki kanalizasiya elеmеntlari.
44. Isitish asboblarini tanlash va ularni o’rnatish.
45. Havo filtrlari.
46. Yomg’ir yig’uvchi quduqlar.
47. Issiqlik tarmog‘ining sinflarga bo‘linishi.
48. Hоvli оqоva suvlarini оqizish tizimlarida nazоrat quduqlarini qanday jоylarga o’rnatiladi?
49. Honada ajraladigan zararliklar miqdorini aniqlash.
50. Bug‘li issiqlik tarmoqlarining sxemalari.
60712500- Transport vositalari muhandisligi
1. Avtomobilning tortish dinamikasi deb nimaga aytiladi?
2. Avtomobilning tormozlash dinamikasi deb nimaga aytiladi?
3. Avtomobilning yelkanlik markazi deb nimaga aytiladi?
4. Dvigatel quvvatidan foydalanish darajasi deb nimaga aytiladi?
5. Avtomobilniig dinamik omili deb nimaga aytiladi?
6. Avtomobilning dinamik harakteristikasi deb nimaga aytiladi?
7. Tormozlanish vaqti nima bilan o’lchanadi?
8. Haydovchining reaktsiyasi nimalarga bog’liq?
9. Avtomobilni tormozlashning qanday usulilarini bilasiz?
10. Dvigatel kuch uzatmadan ajratilmagan holda avtomobilni tormozlash afzaligi nimada?
11. Yo’l transport xodisalari sodir bo’lgandan so’ng haydovchi qanday  ishlarni bajarishi shart?
12. Yo’l-transport hodisalarining sodir bo’lish sabablari qanday gruppalarga bo’linadi?
13. Harakat xavfsizligi deb nimaga aytiladi?
14. Aktiv xavfsizlik nima uchun xizmat qiladi?
15. Passiv xavfsizlik nima uchun xizmat qiladi?
16. Harakat xavfsizligi avtomobilning qanday ekspulatatsion xususiyatlariga bog’liq?
17. Avtopoezdni tormozlashning qanday usuli bor?
18. Avtomobil necha qismdan tashkil topgan?
19. Shassi tarkibiga qanday qismlar kiradi?
20. Transmissiya qanday agregatlardan iborat?
21. Klassik kompanovka deganda nimani tushunasiz?
22. Avtomobilning yurish qismi nimalardan iborat?
23. Avtomobilning boshkarish qismiga nimalar kiradi?
24. Ichki yonuv dvigatelining vazifasi nimadan iborat?
25. Dvigatelning mexanizm va tizimlari kaysi javobda tulik keltirilgan?
26. Dizel dvigateli bilan karbyuratorli dvigatelining asosiy farqi nimada?
27. Krivoship shatunli mexanizmning xarakatlanuvchi detallari kaysilar?
28. Dvigatellarda qaysi turdagi gilzalar qo’llaniladi?
29. Krivoship shatunli mexanizmda shatun qaerda joylashgan?
30. Porshenning kompression xalqalari nima uchun kerak?
31. Kanday tirsakli val tula tayanchli deyiladi?
32. Maxovikning vazifasi nimadan iborat?
33. Tirsakli val bilan taksimlash valining aylanishlar soni nisbati nechaga teng.
34. Dvigatel sovitish tizimining vazifasi nimadan iborat?
35. Dvigateldagi ortikcha issiklik miqdori qaysi moslama yordamida tashqariga uzatiladi?
36. Termostatning vazifasi nimadan iborat?
37. Dvigatelning moylash tizimi nima uchun kerak?
38. Dvigatelning moylash tizimidagi reduktsion klapan kaerda joylashgan?
39. Karterni shamollatish deganda nimani tushunasiz?
40. Rul boshkarmasi kanday kismlardan iborat?
41. Rul mexanizmi nimalardan tashkil topgan?
42. Asosiy uzatmaning vazifasini ta’riflang?
43. Uzatmalar qutisining vazifasi nima?
44. Yurish qismi qanday qismlardan iborat?
45. Detalga ta`rif berilgan iborani toping
46. Uzelga ta`rif berilgan iborani toping
47. Mexanizmga ta`rif bering
48. Agregat nima
49. Avtomobilga ta`rif bering
50. Passajir avtomobilari bir-biridan qanday farq qiladi
60710600- Elektr energetikasi  (tarmoq va yonalaishlar bo’yicha)
1. Elektr toki to‘g‘risida tushuncha bering.
2. Om qonunini tushuntiring.
3. Aluminiy va misning xossalari.
4. Dielektriklar haqida tushuncha bering.
5. Sinxron mashinalarning qanday turlari mavjud.
6. Asinxron mashinalarni ish rejimlarini aytib bering.
7. O‘lchov xatoliklari deganda nimani tushunasiz.
8. O‘lchov transformatorlarining vazifalarini tushuntirib bering.
9. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari.
10.  Geotermal va shamol elektr stansiyalari.
11.  Elektr iste’molchilarni ishonchlilik bo‘yicha tabaqalanishi.
12.  Elektr ta’minot sxemalari.
13.  Kabellarni trasheyalarda joylashtirish.
14.  Transformatorlar sovitish tizimi montaji.
15.  Ajratgichlar haqida ma’lumot bering.
16.  Yerga ulash qurilmalar montaji qanday amalga oshiriladi?.
17.  Reaktorlar montajini gapirib bering.
18.  Havo liniyalarini o‘ta kuchlanishdan himoyalash qanday amalga oshiriladi?
19.  Sinxron generatorlar haqida tushuncha bering.
20.  Elektr stansiya va nimstansiyalarda xususiy ehtiyoj manbalari.
21.  Elektr podstansiyasi nima uchun xizmat qiladi?
22.  Elektr energiyani o‘zgartirish va taqsimlash uchun nima qilish kerkak?
23.  Elektr qurilmaning ishonchliligi nima?
24.  Qurilmaning belgilangan funksiyalarni talab etilgan vaqt davomida o‘zining me’yoriy ko‘rsatkichlarini saqlagan holda bajara olish qobiliyati nima deyiladi?
25.  Yong‘in xavfining darajasi bo‘yicha xonalarning zo‘nalari necha sinfga bo‘linadi?
26. Elekir ta’minotining talab etiluvchi ishonchliligi bo‘yicha iste’molchilar nechta toifaga bo‘linadi?
27. Taqsimlovchi punkt nima?
28.  Yig‘uvchi shinalar, belgilangan sondagi yacheykalar va boshhqaruv yo‘lagidan iborat bo‘lgan seksiyalarga ajratilgan elektr uskunasi;
29.  Transformatorli podstansiyada transformatorlarning soni odatda, nechtagacha bo‘lishi mumkin?
30.  Elektr tarmog‘i korxonasining vazifasi nimadan iborat?
31.  O‘z qaramog‘idagi elektr tarmog‘ini ishlatish;
32. Podstansiyalarga tezkor xizmat ko‘rsatishda xizmat ko‘rsatishning nechta shakli qo‘llanilishi mumkin?
33. Markaziy dispecherlik xizmatida qanday guruhlar mavjud bo‘ladi?
34.  Holatlar va tezkor-dispecherlik guruhlari;
35.  Elektr tarmoqlari korxonasida texnik pasportlar qanday jihozlar uchun tuziladi?
36.  Asosiy va yordamchi jihozlarning har bir turi uchun.
37. 1000 V gacha kuchlanishli havo liniyalari daraxtzor va ko‘kalamzorlarni kesib o‘tganda sim va daraxt yoki butalargacha kamida qancha masofa saqlanishi shart?
38.  Havo liniyalarining burilish joylarida burchak tayanchlarining tirsaklari qanday holda joylashtiriladi?
39.  Burilish burchagi bissektrisasi bo’ylab nimalarni joylashtirish mumkin?
40. 1000 V gacha kuchlanishli havodagi elektr uzatish liniyalarini ko‘rikdan oʻtkazish elektr montyor tomonidan qanday davriylikda amalga oshiriladi?
41. Elektr stansiyasi tushunchasini ta’riflang?
42. Elektr stansiyasini joylashuvida xom ashyoning o‘rni?.
43. GESning ishlash prinsipini tushuntiring?
44. TESning ishlash prinsipini tushuntiring?
45. IEMning ishlash prinsipini tushuntiring?
46. Turbogeneratorning konstruksiyasi qanday?
47. Gidrogeneratorning konstruksiyasi qanday?
48. Elektr stansiyasi va podstansiyasini ta’riflang?
49. Elektr stansiyasi va podstansiyasining elektr qismiga nimalar kiradi?
50. Elektr stansiyasi va podstansiyasining elektr qismining tuzilishini ayting
60730800-Yo‘l muhandisligi (sohalar va faoliyat turlari bo‘yicha)
1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining yo‘l muhandisligi sohasi bo‘yicha qanaqa Farmon va Qarorlarini bilasiz?
2. Yo‘l muhandisligi mutaxassisligi bo‘yicha qanday ilmiy yunalishlarni bilasiz?
3. Yo‘l muhandisligi sohada mavjud ilmiy muammolar va ularni hal qilish yo‘llari.
4. Yo‘l muhandisligi sohasi istiqboli haqida sizning fikringiz?
5. Yo‘l muhandisligi sohasida faoliyat olib borgan va olib borayotgan olimlardan kimlarni bilasiz va ularning ilmiy ishlari bilan tanishmisiz?
6. Yo‘l muhandisligi mutaxassisligining umumiy talablari va vazifalari to‘g‘risida tushuncha.
7. Yo‘l muhandisligida kaysi ilmiy soha yoki yo‘nalishni rivojlantirish istagining mavjudligi, uning sabablari.
8. Nima uchun sohaning rivojlanish tarixini o‘rganish zarur?
9. Yo‘l muhandisligi sohasi bo‘yicha faoliyat yuritayotgan ilmiy-tadqiqot institutlari, laboratoriyalar va ularning faoliyati to‘g‘risida tushuncha.
10.Yo‘l muhandisligi yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr bo‘lishdan maksadingiz?
7.                  O‘qishni tugatgach qanday faoliyat turi bilan shugullanishni rejalashtirmokchisiz?
8.    Yo‘l muhandisligiga oid ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan mahalliy tadqiqotchilarning izlanishlariga ko‘prok asoslanasizmi yoki xorij tadqiqotchilarining izlanishlariga?
9.    Yo‘l muhandisligiga doir Siz uchun mavhum bo‘lgan ilmiy muammoga duch kelganingizda ishni nimadan boshlaysiz?
10. Nima uchun aynan shu mutaxassislikda o‘qishni davom etirmoqchisiz?
11. Yo‘l muhandisligi yo‘nalishi to‘g‘risida nimalarni bilasiz?
12. Yo‘l muhandisligi sohasida mavjud muammolar va ularni hal etish usullari to‘g‘risida tasavvurga egamisiz?
13. Sizda shakllangan bilim doirasida mutaxasislik sohasining istiqboli haqida qanday fikr bildira olasiz?
14. Yo‘l muhandisligi sohasi rivoji uchun qanday g‘oyalarni ilgari surish mumkin?
15. Ilgari surilgan g‘oyalarni ilmiy asoslash uchun ishonchli dalillar keltira olasizmi?
16. Ilgari surilgan g‘oyalarni amalga oshirish bosqichlari va mexanizmini shakllantira olasizmi?
17. Ifoda etilayotgan fikr, muloxaza va takliflarga jamoani ishontirishning qanday usullarini bilasiz va ulardan qanday foydalana olasiz?
18. Davlat granti asosida o‘qigan bakalavrlarning qanday majburiyatlari bor?
19. Davlat granti asosida o‘qigan bakalavrlar yo‘llanma asosida necha yil ishlab berishlari shart?
20. Yo‘l muhandisligi sohasidagi amaliy masalalarni yechishda qanday usullardan foydalanish mumkin?
21. Yo‘l muhandisligi sohasida amaliy masalalarni yechish uchun yangi texnologiyalarni va dasturlar paketlarini qo‘llash to‘g‘risida tushuncha.
22. Amaliy masalalarni yechish uchun foydalaniladigan kaysi texnologiyalarni bilasiz?
23. Yo‘l muhandisligi sohasiga doir dasturlar paketi to‘g‘risida nimalarni bilasiz?
24. Yo‘l muhandisligi bo‘yicha ilmiy dunyoqarashga doir bilimlar tizimini egallaganlik darajasi.
25. Yo‘l muhandisligi sohasi bo‘yicha tabiat va jamiyatda yuz berayotgan jarayon va xodisalar haqida yaxlit tasavvurga ega ekanligi.
26. Yo‘l muhandisligi bo‘yicha internet tarmog‘idan axborotlarni olish, saqlash, qayta ishlashning asosiy usullari va vositalariga ega bo‘lishi, axborotni boshqarish vositasi sifatida kompyuter bilan ishlash ko‘nikmalariga ega ekanligi.
27. Yo‘l muhandisligi inshootlarini maxsus ko‘zdan kechirishni kim va qanday amalga oshiradi?
28. Yo‘l muhandisligi inshootlarini ekspluatatsiyasi kim tomonidan va qaysi xujjatlarga asoslanib tashkil etadi?
29. Suvni tartiblovchi (regulyatsiyaviy) inshootlarni ta’mirlash.
30. Ko‘priklardagi ko‘rik moslamalari.
31. Metall oraliq qurilmalardagi charchashdan shikastlanishlar.
32. Sun’iy inshootlarni joriy nazorati.
33. Sinashning sindirmaydigan va optik usullari.
34. Suvni tartiblovchi (regulyatsiyaviy) inshootlarni asrash.
35. Ko‘priklardagi panagoh maydonchalar.
36. Metall oraliq qurilmalardagi nosozliklarni sinflanishi.
37. Suv o‘tkazgich quvirlarni tekshirish.
38. Ko‘priklarni dinamik sinash uslubi.
39. Ko‘prik osti o‘zanini asrash.
40. Sun’iy inshootlarni tekshirish va sinovlarini kim va qanday olib boradi?
41. Temirbeton oraliq qurilmalardagi o‘pirilish va chanoqlar.
42. Suv o‘tkazgich quvirlarni asrash.
43. Ko‘priklarni statik va dinamik yuklar bilan sinash uslubi.
44. Haroratga oid oraliq haqida ma’lumot bering.
45. Metall oraliq qurilmalarning shikastlanishlarini sinflash (klassifikatsiyasi).
46. Temirbeton oraliq qurilmalarni asrash haqida umumiy ma’lumotlar.
60721300-Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi (xom ashy ova jarayon turlari bo’yicha)
1. Chigitli paxta tolasi xalq xo’jaligini qaysi tarmoqlarida ishlatiladi?
2. Chigitli paxta chigiti xalq xo’jaligi qaysi tarmoqlariga xom ashyo bo’lib hisoblanadi?
3. G’o’za barglarida, poyalaridan foydalanishda xalq xo’jaligiga kеrakli qanday matеriallar olish mumkin?
4. Paxtachilik bilan dunyoning qaysi qit’alarida shug’ullanishadi, qit’alar bo’yicha paxta еtishtiruvchi asosiy mamlakatlarni ayting?
5. Dunyo bo’yicha eng ko’p paxta еtishtiradigan qit’ani va mamlakatlarni ayting?
6. Bir tonna chigitli paxta xom ashyosidan nеcha xil mahsulot olish mumkin, ular ning  tahminiy ulush sonini ayting?
7. Bir kg. paxta tolasida olinadigan mahsulotlar hajmini ayting?
8. Paxta tolasi tarkibiga nimalar kiradi?
9. O’zbеkistonda paxta tozalash sanoatining hozirgi davrdagi xolati
10. Paxta tozalash sanoatining rivojlanish yo’nalishi?
11. Xоzirgi dаvrgаchа g’o’zаning qаnchа turlаri mа’lum, ulаrning ichidа qаysi turlаri sаnоаt аhаmiyatigа egа?
12. Uzun vа o’rtа tоlаli turlаrini bir – biridаn fаrqini ayting?
13. G’o’zа o’simligining mоrfоlоgik хususiyatlаrigа nimаlаr kirаdi?
14. G’o’zаning vеgitаtsiоn (umumiy еtilish) dаvri to’g’risidа tushuntirish bеring?
15. G’o’zа kаsаlliklаri vа zаrаrkunаndаlаrini аsоsiylаrini ayting?
16. Pахtаni qo’l bilаn tеrish?
17. Pахtаni mаshinа bilаn tеrish?
18. Chigitli pахtаning nаmligini аniqlаsh fоrmulаsigа tushuntirish bеring?
19. Chigitli pахtаni iflоsligini аniqlаsh fоrmulаsi?
20. Pахtаning kоnditsiоn mаssаsini (mk) аniqlаshdаn mаqsаd vа uni hisоblаsh fоrmulаsi?
21. Chigitli pахtаdаn ishlаb chiqаrishdа оlinаdigаn mаhsulоtlаr?
22. Pахtа vа uning mаhsulоtlаri uchun dаvlаt stаndаrtlаri?
23. Pахtаni tеrishdаn аvvаl qаndаy chоrа tаdbirlаr ko’rilаdi?
24. Pахtаni tеrishdаn аvvаl pахtа еtishtiruvchi хo’jаliklаr tоmоnidаn qаndаy dаlоlаtnоmаlаr tuzilishi kеrаk?
25. Tumаn, qishlоq vа suv хujаligi bo’limi tоmоnidаn mаshinа tеrimi bоshlаnmаsdаn аvvаl qаndаy tushintirish ishlаri оlib bоrаdilаr?
26. Pахtа mаydоnlаrini mаshinа tеrimigа qаndаy tаyyorlаnаdi?
27. Pахtа mаydоnlаridа qo’l tеrimi qаndаy аmаlgа оshirilаdi?
28. Mаshinа tеrimi mаydоnlаridа dеfоlyatsiya ishlаri qаchоn аmаlgа оshirilаdi?
29. Pахtаni mаshinаdа tеrishning ilg’оr usuli qаndаy?
30. Urug’lik pахtа mаydоnlаridа mаshinа tеrimi qаndаy аmаlgа оshirilаdi?
31. Pахtаni mаshinа yordаmidа tеrib оlishdа nimаlаrgа etibоr bеrilishi kеrаk?
32. Pахtаni qo’l bilаn tеrib оlishdа birinchi tеrim qаchоn bаjаrilаdi?
33. Pахtаni qo’l bilаn tеrib оlishdа ikkinchi vа uchunchi vа turtinchi tеrimlаr qаchоn bаjаrilаdi?
34. Pахtа хirmоnlаri qаndаy jоylаrgа jоylаshtirilаdi?
35. Kоntrаktаtsiya shаrtnоmаsi nimа vа u qаndаy tuzilаdi?
36. CHigitli pахtаni qаbul qilishdа pахtа tаyyorlоv mаskаnlаrigа qаndаy vаzifаlаr yuklаnаdi?
37. Pахtа tаyyorlоv mаskаnlаridа chigitli pахtаni  g’аrаm mаydоnchаlаrigа qаndаy jаylаshtirilаdi?
38. Pахtаni nеs nоbud bo’lmаsligi uchun qаndаy chоrа-tаdbirlаr ko’rilishi zаrur?
39. Mаslахаt-kеngаsh а’zоlаrigа kimlаr kirаdi vа ulаrning vаzifаlаri nimаlаrdаn ibоrаt?
40. Qаndаy pахtаlаr qаbul qilinmаy, fеrmеr хo’jаliklаrigа qаytаrilаdi?
41. CHigitli pахtаni sifаtli tеrib оlib tаyyorlоv mаskаnlаrigа tоpshirishdа хo’jаlik rахbаrlаrining vаzifаlаri nimаlаrdаn ibоrаt bo’lаdi?
42. Paxta xom-ashyosini qabul qilish tartibi qanday?
43. 1-SX shaklini rasmiylashtirish tartibini tushuntirib bеring?
44. Kasallangan chigitli paxtani qabul qilish tartibi qanday?
45. Chigitli paxtaning navi va sinfi qanday aniqlanadi?
46. Davlat standartlari dеganda nimani tushunasiz?
47. Chigitli paxtaning tiplari haqida nimani bilasiz?
48. Chigitli paxtaning nеchta sanoat navlari va sinflari mavjud?
49. Chigitli paxta g’aramlarga qanday tartibda joylashtiriladi?
60710100Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo’yicha)
1. Elektrolit  nima?
2. Kimyoviy element deb nimaga aytiladi?Noelektrolit nima?
3. Dissotsialanish darajasi nima?
4. Dissotsilanish nazariyasi kim tomonidan qachon yaratilgan?
5. Kuchli elektrolitlar nima?
6. Potash va bertole tuzi qaysi kislotalarning tuzi hisoblanadi??
7. Kuchli elektrolitlar xususiyati?
8. Qanday ishlab chiqarish usuli “xo’l” usul deb ataladi?
9. Sulfat kislotasi ishlab chiqarishning asosiy qurilmalarni tushintiring?
10. Elektrolitning dissosialanish  darajasini oshirish uchun qanday amallarni bajarish kerak?
11. Gidratlanish nazariyasini kim yaratgan?
12. Ion erituvchi molekulalari bilan qurshalgan bo‘lsa nima deyiladi?
13. Katalizatorlar haqida ma’lumot
14. Bufer eritmalar nima?
15. Sulfat kislotasi ishlab chiqarishning kontakt usulining nazariy asoslari, texnologiyasi?
16. Gidroliz nima?
17. Kimyoviy energiya elektr energiyaga aylantiradigan  ikkilamchi elektr manbai nima deyiladi?
18. Kimyoviy tok manbaning tashqi zanjirga energiya berish jarayoni nima?
19. Suvni yumshatishning kimyoviy usullari.
20. Tok manbalari xususiyatiga ko’ra nechta sinfga bo’linadi?
21. M.Faradeyning birinchi qonunini tariflang.
22. Ohakning sifatli kuydirilishini ta’minlash nimalarga bog’liq?
23. Gidroliz so`zining ma’nosi nima?
24. Massalar ta`siri qonuni kim tamonidan kashf etilgan?
25. Elеktrоliz deb nimaga aytiladi?
26. Elеktrоdlаr deb nimaga aytiladi?
27. Elеktrоkimyo sаnоаtidа hоzirgi dаvrgаchа erimаydigаn аnоd sifаtidа qаndаy elеktrоd qo’llаnilаdi?
28. Qaytar elektrod potensiali nimaga aytiladi?
29. Sulfat kislotasi ishlab chiqarishning nitroza usuli?
30. Elektrokimyoviy korroziyaning sodir bo‘lishi nimalarga bog`liq?
31. Kislotali korroziyani sekinlashtiruvchi moddalar qanday ataladi?
32. Diаfrаgmаlаr qanday moddalar?
33. Elеktrоd pоtеnsiаli kichik qiymаtgа egа bo’lgаn (kuchlаnishlаr qаtоridа Li dаn Al gаchа) аktiv mеtаllаr tuzlаrining eritmаlаri elеktrоliz qilingаnidа kаtоddа qаndаy mоddаning qаytаrilishi kuzаtilаdi?
34. Ishqоriy mеtаllаr elektrokimyoviy usullаr qаndаy yo’l bilаn оlinаdi?
35. Qаysi kаtiоnlаr qаtоri eritmа elеktrоliz qilingаndа kеtmа-kеtlikdа kаtоddа qаytаrilаdi?
36. Ammiak sintezi kollonasi?
37. Adsorbsiya nima?
38. Ammiakni katalizator ishtirokida yoqish jarayoni va azot (IV) oksidini suv bilan absorbtsiyalashni tushintiring.
39. Elektroliz jarayonida anod nima hisoblanadi?
40. Qanday tuzlar gidrolizga uchramaydi?
41. Elеktrokimyoviy zanjir asosan nеcha turga bo’linadi?
42. Galvanik elementning vazifasi nima?
43. Alyuminiy ishlab chiqarish.
44. Neft. Tabiiy gaz. Ko’mir. Slans yoqilg’isi tarkibini tushintiring.
45. Kimyoviy tok manbaning tashqi zanjirga energiya berish jarayoni nima?
46. Akkumulyatorda zaryadsizlanish vaqtida manfiy elektrodda qanday jarayon boradi?
47. Akkumulyator zaryadsizlanishi jarayonida ichki qarshilik qanday o’zgaradi?
48. Ishqoriy metallar qaysi usul bilan olinadi?
49. Kimyoning reaksiyalar tezligini o’rganuvchi bo’lim qanday ataladi?
50. Metallarning sinflarga bo‘linishi tushintiring.
61040100-Transport logistikasi (Transport turlari bo’yicha)
1. Logistikaning maqsadi?
2. O‘zbekistonda logistikaning rivojlanishiga asosiy sabab?
3. Logistikaning predmeti?
4. Logistika nechta bosqichda rivojlanadi?
5. Logistikaning asosiy funktsiyalari?
6. Logistikani joriy etish uchun nimalar bo‘lishi taqozo etiladi?
7. Qaysi soha logistika rivojlanishiga asos bo‘lgan?
8. Logistik tizim?
9. Logistikadagi eng muxim tamoyili?
10. Firmaning logistikani qo‘llashdan maqsadi?
11. Logistik zanjir o‘z ichiga oladigan asosiy bo‘limlar?
12. Logistik oqimni xarakterlovchi asosiy kursatkichlar?
13. Logistikaning asosiy kategoriyalari?
14. Logistikada axborot okimi bu?
15. Moliyaviy oqimga to‘g‘ri tahrifni tanlang?
16. Xarid logistikasining maqsadi?
17. Yetkazib beruvchini tanlashga katta tasir ko‘rsatuvchi omilni aniqlang
18. Ombor xujaligi uchun asosiy xisoblanuvchi funktsiya nima?
19. Tovarlarni omborga qabul qilish funktsiyasidagi amaliyot qaysi?
20. Logistiktizimda zaxiralar bu?
21. Yuk tashish hajmini aniqlovchi asosiy omillar?
22. Logistik markaz bu?
23. Transport jarayoni elementlari soni nechta?
24. Transport mahsuloti bu?
25. Yo‘ldan foydalanish koeffisiyentini qanday oshirish mumkin?
26. Ikki va undan ortiq tirkamali avto poyezdlarning ruxsat etilgan chegaraviy uzunligi?
27. Materiallar oqimi o’lchov birligi
28. Logistikada axborot oqimi-bu
29. Moddiy oqimbu …
30. “Logistika” termining kelib chiqishi va manosi…
31. Ishlab chiqarish logistikasining ob’ekti
32. Logistik tizimda zaxiralar bu…
33. Tayyor mahsulot zaxiralari qanday  maqsadlarga xizmat qiladi?
34. Zaxirameyori – bu …
35. Konstruktsiyasiga ko’ra omborlar…
36. Mahsulot turiga ko’ra omborlar…
37. Omborlarbu
38. Taqsimot logistikasi bu…
39. Yuk oqimi nima?
40. Konteynerlar vazifalariga ko’ra…
41. Transportda yuk tushunchasi
42. Logistika asoslari fanining ob’ekti
43. Tovar assortimenti nima?
44. Tirkamaning yarim tirkamadan farqi
45. Ixtisoslashtirilgan avtomobillar qanday yuklarni tashishga mo‘ljallangan?
46. Nolinchiqatnovtushunchasi
47. Logistik zanjirdagi birlamchi oqim
48. Zaxirameyori – bu …
49. Transport logistikasining maqsadi-…
50. Ommaviy foydalanish transporti

 

(Imtixon Jizzax politexnika institutining 2022 yil 29 iyundagi 11-sonli kengashi qaroriga asosan test shaklida 22-23 avgust kunlari o’tkaziladi)