Xalqaro grantlar

Xalqaro grantlar

Jahon banki tomonidan e’lon qilingan “Akademik innovatsiyalar fondi”  granti doirasida “Kasb hunarga yo‘naltrilgan markaz va elektronika bo‘yicha qo‘shma o‘quv laboratoriya yaratish” mavzusidagi loyiha bo‘yicha (shartnoma №AIF¼) 100 000 AQSH dollari miqdorida grant yutib olindi.

 

Xalqaro grant bo‘yicha laboratoriya jixozlarni sotib olish va treninglar utkazish uchun texnik shartlar

 

“Radioelektron qurilmalar va tizimlar”, “Elektronika va asbobsozlik” bakalavriat ta’lim yo‘nalishi maxsus fanlarning o‘quv laboratoriya tashkil etish uchun jixozlarga kuyilgan

TEXNIK SHARTLAR

“Elektronika va asbobsozlik” bakalavriat ta’lim yo‘nalishi
Fan nomi Soati Laboratoriya ishlarning nomlari va texnik xarakteristikalar
Elektron-texnik materiallar va  elemenlar 18 1.Metall va qotishmalarning mikroskopik tahlili.

2.Kristall va amorf materiallarning qotish (erish) egri chizig‘inio‘ rganish.

3.Qattiq o‘tkazgich materiallarning elektr xossalarini tadqiq etish.

4.Qattiq jismlarda yorug‘likning yutilish koeffitsientini aniqlash.

5.Suyuqliklarda yorug‘likning yutilish koeffitsientini aniqlash.

6.YArim o‘tkazgichli materiallarning solishtirma qarshiligini tadqiq etish.

7.Kremniyda dislokatsiyalar tuzilishini o‘rganish.

8.YArim o‘tkazgichlarda asosiy tok tashuvchilarning konsentratsiyasini aniqlash.

9.YArim o‘tkazgichlarda ta’qiqlanganzonakengliginianiqlash

Pretsizion doimiy tok tok manbai 24V, 10A, USBMikroskop 10MP kamerasi bilan, doimiy tok mosti

Elektron asboblar va  integral sxemalar 36 1.To‘g‘rilovchi diodning VATini o‘rganish;

2.Diod VATga haroratning ta’sirini o‘rganish;

3.YArim o‘tkazgichli stabilitronni VATni o‘rganish;

4.Impuls diodining tavsiflarini o‘rganish;

5.SHottki diodning VATni o‘rganish;

6.Umumiy baza sxemasi bo‘yicha ulangan bipolyar tranzistor tavsifini o‘rganish;

7.Umumiy emitter sxemasi bo‘yicha ulangan bipolyar tranzistor tavsifini o‘rganish;

8.Maydonli tranzistorning ishlash prinsipi va tasnifini o‘rganish;

9.Tristor va simistorlarni o‘rganish.

YArim utkazgich elementlarni kompyuterli tekshirish kompleks stendi

Elektronikada kompyuter modellash 50  1.Mathcad dasturi interfeysi xususiyatlari

2.Mathcad dasturida  jarayonlar modellarini o‘rganish

3.Mathcad dasturida diffuziya, ionli legirlash, ionli emirish hodisasini modellashtirish

4.ElectronicsWorkbenche dasturida kuchaytirgich sxemalarini yig‘ish va o‘rganish

5.Multisim dasturida kuchaytirgich sxemalarini yig‘ish va o‘rganish

6.MicroCapdasturida kuchaytirgich sxemalarini yig‘ish va o‘rganish

7.Proteusdasturida kuchaytirgich sxemalarini yig‘ish va o‘rganish

8.LabVIEW dasturida virtual asboblar yasash

9.SPlan dasturida elektron chizmalar yaratish

10.Nanotube dasturada turli nanotizimlar yasash

Litsenzion dasturiy ta’minot, 8Gb 8 yadroli kompyuter

Mikro sxemotexnika 50  1.Bipolyar tranzistor asosidagi bir kaskadli kuchaytirgichining xarakteristikalarini tekshirish.

2.Maydonli tranzistor asosidagi bir kaskadli (UI) kuchaytirgichining xarakteristikalarini tekshirish.

3.Operatsion kuchaytirgich asosida yig‘ilgan invertirlamaydigan kuchaytirgich sxemasini o‘rganish.

4.Operatsion kuchaytirgich asosida yig‘ilgan invertirlaydigan kuchaytirgich sxemasini o‘rganish.

5.Tranzistorli kalit sxemalarini o‘rganish.

6.Kollektor–baza bog‘lanishli o‘z-o‘zidan tebranuvchi multivibrator sxemasini o‘rganish.

7.Operatsion kuchaytirgich asosidagi komparator va integrator sxemalarini o‘rganish.

8.Operatsion kuchaytirgich asosidagi  SHmitt triggerini o‘rganish.

9.Operatsion kuchaytirgich asosidagi multivibrator sxemalarini o‘rganish.

10.Sodda mantiqiy elementlarni  o‘rganish.

11.VA-YO‘Q bazis asosida sodda mantiq elementlarini o‘rganish.

12.Kombinatsion mantiq sxemalarini o‘rganish.

13.Mikrosxemalar asosidagi RS–triggerlarni tekshirish.

14.Mikrosxemalar asosidagi T –trigger sxemalarini tekshirish.

15.Mikrosxemalar asosidagi JK –trigger sxemalarini tekshirish.

Mikrosxemalarni kompyuterli tekshirish kompleks stendi, 100Ggs ossillograf, mantikiy elementlar komplekti

Mikro kontrollerlarni dasturlash 24  ARDUINO plata asosida fizik parametrlarni datchiklarni(tovush, infra, bosim, xarorat va x.k)ishga tushirish, ishlatish va dasturlash laboratoriya ishlari.

Asssembler tilida dasturlash

ARDUINO, RASPBERRY platlar, xar xil datchiklar , Litsenzion dasturiy ta’minot, 200 Ggs ossillograf, 4Gb kompyuter

Kuchli elektron kurilmalar 40  1.Bir fazala ikkita yarim davrli boshqariluvchi to‘g‘rilagichni  tadqiq qilish.

2.Uch fazali ikki yarim davrli boshqariluvchi to‘g‘rilagichni tadqiq qilish.

3.Stabilizator ishlashini tadqiq etish.

4.Pasaytiruvchi o‘zgarmas kuchlanish rostlagichini tadqiq qilish.

5.Ko‘taruvchi o‘zgarmas kuchlanish rostlagichini tadqiq qilish.

6.Invertirlovchi o‘zgarmas kuchlanish rostlagichini tadqiq qilish.

7.Teskari yurishli kuchlanish o‘zgartirgichni tadqiq qilish.

8.To‘g‘ri yurishli kuchlanish o‘zgartirgichni tadqiq qilish.

9.Simmetrik boshqariladigan ko‘priksimon kenglik-impuls o‘zgart-kichni tadqiq qilish.

10.Nosimmetrik boshqariladigan ko‘priksimon kenglik-impuls o‘z-gartkichni tadqiq qilish.

11.Tarmoq etaklovchi uch fazali invertorni tadqiq qilish.

12.Simmetrik boshqariladigan bir fazali (ko‘prikli) invertorni tadqiq qilish.

13.Nosimmetrik boshqariladigan bir fazali (ko‘prikli) invertorni tadqiq qilish.

14.Simmetrik boshqariladigan uch fazali (ko‘prikli) invertorni tadqiq qilish.

15.Uch fazali (ko‘prikli) invertorni tadqiq qilish.

16.Uch sathli  invertorni tadqiq qilish.

17.Rezonansli invertorlarni tadqiq etish.

Tug‘irlagich va Invertordagi elektron yarim utkazgich elementlari, platalar,Pretsizion doimiy tok tok manbai 24V, 10A,

Mukobil energiya manbalari 12  1.Fotogalvanik batareyaning volt-amper xarakteristikasini xisoblash

2.Quyosh batareyalarini ketma-ket va parallel ulash

3.Vakuum quvurchali quyosh kollektorining tuzilishi va ishlash prinsipini o‘rganish

4.Raqamli RS 180-7133 lyuksmetrning tuzilishi va ishlash prinsipini o‘rganish

5.Masofaviy DT-8862 va DT-8863 infraqizil termometr (pirometr)ning tuzilishi va ishlash prinsipini o‘rganish

6.Quyosh kollektorida qizdirilayotgan suvning ko‘rsatkichlarini o‘lchash va kollektorning nurlanganligini aniqlash.

7.SHamol generatori urganish

Barcha mukobil energiya manbalari va kurilmalar, ulchash asboblari, dasturiy ta’minot, xar xil yarim utkazgich elementlari

YArim utkazgich fizikasi va asboblar 20 1.Tashqi elektr maydon ta’sirida kristalda elektronlarning harakati.

2. Xol effekti urganish

3. Eksitonli yutilish. Erkin zaryad tashuvchilarning yutilishi urganish

4. Ichki va tashqi fotoeffekt

5. Fotoo‘tkazuvchanlik.

6. p-n o‘tishda fotoeffekt.

SHottki to‘sig‘ida fotoeffekt

7. MOP-ISlar tayyorlash texnologiyasi urganish.

8.KNS strukturalarda MOP-ISlar tayyorlash texnologiyasi.Urganish

Maxsuslashtirilgan elektron ulchov stendi, yarim utkazgich platalar namunalari

Nanotexnologiga kirish, mikro-, nanoelektronika 20  1. Nanoo‘lchamli strukturalarni tadqiq qilish metodlari.

2. Infraqizil mikroskop MIK-5 ni o‘rganish va unda kremiy kristallari ma’lum sharoitda paydo bo‘ladigan nanoklasterlarni o‘rganish.

3.Nanoklasterli materiallarning haroratga sezgirligini o‘rganish.

4.Magnit nanostrukturalarni kremniyning magnit xossalariga ta’sirini o‘rganish.

5.Nanostrukturali yangi tipdagi fotoelementlar urganish

6.Nanoo‘lchamli strukturaga ega bo‘lgan kremniyning optik va fotoelektrik xususiyatlari.

7.Nanoklasterli Si materialinining spektral tavsifini o‘rganish.

8.Nanoklasterli materiallarda zaryad tashuvchilarning yashash vaqtini aniqlash.

Mikroprotsessorni tekshirish stendi, USB mikroskop

 

“Radioelektron qurilmalar va tizimlar”
Fan nomi soati Laboratoriya ishlarning nomlari va texnik xarakteristikalar
Radioelektronika asoslari 36  1. Multimetr yordamida elektrik kattaliklarni o‘lchash.

2. Ommetr tuzilishini o‘rganish va qarshiliklarni o‘lchash.

3. Multimetr ishlashini o‘rganish .

4. Ossillograf yordamida signallarni tekshirish .

5. Passiv radioelementlar parametrlarini aniqlash .

6. Aktiv radioelementlar parametrlarini aniqlash .

7. Multisim dasturida yarim o‘tkazgichli diodlarni o‘rganish.

8.Multisim dasturida bipolyar tranzistorning volt-amper xarakteristikasini o‘rganish.

9.Multisim dasturida stabilitronlarni o‘rganish.

YArim utkazgich elementlari komplekti, ulchash sxemalar, elektron ulchov asboblari

Radiomateriallar  va  radiokomponentlar 36 1. O‘tkkazgichlarning xossalarini aniqlash.

2. O‘tkazgich qarshiligining xaroratga bog‘liqligini tekshirish.

3. Qattiq dielektrik solishtirma qarshiligini aniqlash.

4. YArim o‘tkazgich materiallarda solishtirma qarshilikni xaroratga bog‘liq o‘zgarishini aniqlash.

5. Varistorning volt-amper xarakteristikasini tekshirish.

6. Kondensatorlarning destabillovchi faktorlarini sig‘im xajmiga ta’sirini tadqiq qilish.

7. Rezistorlarning elektrik va konstruktiv parametrlarini tadqiq qilish.

8. O‘zgaruvchan sig‘imli kondensatorlarning sig‘im seksiyasi blokining kesishishini tadqiq qilish.

9. Termorezistorlarning xarakteristikalarini tadqiq qilish

Elektronika i funksional elektronika 50 1. Izucheniya VAX vыpryamitelnogo dioda.

2. Izucheniya vliyaniya temperaturы na VAX.

3. Izucheniya xarakteristiki varikapa.

4. Izucheniya impulsnogo dioda.

5. Izucheniya tunnelnogo dioda.

6. Izucheniya stabilitrona.

7.Izucheniya statisticheskix xarakteristik dvuxpolyarnogo tranzistora.

8. Tranzistor parametriga IE va UK ta’sirini o‘rganish.

9.Tranzistorlarning chastotaviy xususiyatlarini o‘rganish.

Elektrodinamika va  radiotulkin tarkalishi 18 1. Har xil solishtirma o‘tkazuvchanlikka ega bo‘lgan ikki muxit chegarasida tok chizig‘ining sinishini tekshirish.

2. Silindrik g‘altak magnit maydonini tekshirish.

3.Dumaloq g‘altaklar o‘zaro induktivligini tadqiq qilish. 4.Elektr mashina magnit maydonini o‘tkazgich taxtadagi tok maydoni orqali modellashtirish.

5. Kabelning elektrostatik  induksiya koeffitsientlarini, potensial koeffitsientlarini va xususiy  sig‘imini aniqlash.

6. Elektr va magnit dipollarni nurlanishini tadqiq etish.7.Elektromagnit to‘lqinlarni qutublanishini tadqiq etish.Elektromagnit to‘lqinlarni anizatrop muxitda tarqalishini tadqiq etish.

8.Elektromagnit to‘lqinlarini difraksiyasini tadqiq etish.

Elektr ta’minot  kurilmalari 18 1. Bitta yarim davrli tug‘irlagichni o‘rganish

2. Ikki yarim davrli tug‘irlagichni o‘rganish

3. Ikki yarim davrli ko‘priksimon ulangan tug‘irlagichni o‘rganish

4. Kuchlanishni Ikki barovar oshiruvchi simmetrik tug‘irlagichni o‘rganish

5. Kuchlanishni Ikki barovar oshiruvchi simmetrik tug‘irlagichni o‘rganish

6. Pametrik stabilizatorni urganish

7. Kompensatsion kuchlanish stabilizatorni o‘rganish

Kuchaytirgichlar va impuls kurilmalari 32  1.Tranzistorning umumiy emitter ulanish sxemasini o‘rganish.

2.Tranzistorning umumiy baza ulanish sxemasini o‘rganish.

3.Tranzistorni umumiy kollektor sxemasini o‘rganish.

4.Kuchaytirgichni umumiy emmiter ulanish sxemasini o‘rganish.

5.Kuchaytirgichni umumiy kollektor ulanish sxemasini o‘rganish.

6.Kuchaytirgichini o‘rganish. Inversli kuchaytirgichni o‘rganish.

7.Sinusoidal tebranishli LC generatorni o‘rganish.

8.Tranzistorni kalit xolatida ishlatish.

Radiotexnik zanjirlar va signallar 32 1. Davriy va davriy bo‘lmagan signallarni tadqiq qilish 2.Videoimpulslar ketma-ketligini tadqiq qilish

3.To‘g‘riburchakli videoimpulslar ketma-ketligini sintezlash

4.Amplituda bo‘yicha modulyasiyalangan signallar spektrini tadqiq qilish

5.CHastota bo‘yicha modulyasiyalangan signallar spektrini tadqiq qilish

6.CHiziqli statsionar zanjirlardan (RC va LR) signallar o‘tishini tadqiq qilish

7.CHiziqli statsionar zanjirlardan (RL va SR) signallar o‘tishini tadqiq qilish

8.CHiziqli chastota tanlovchi tizimlardan radiosignallar o‘tishini tadqiq qilish.

9.Ketma-ket RLC-kontur

CHiziqli chastota tanlovchi tizimlardan radiosignallar o‘tishini tadqiq qilish. Parallel RLC-kontur

Mikroprotsessor kurilmalar 16  1.Mantiqiy elementlarni tadqiq qilish.

2.Summatorlarni tadqiq qilish.

3.Deshifratorlarni tadqiq qilish.

4.Multiplekssor va demultiplekssorlarni tadqiq qilish.

5.Triggerlarni tadqiq qilish.

6.Registrlarni tadqiq qilish.

7.Hisoblagichlarni tadqiq qilish.

8.Analogli-raqamli va raqamli-analogli o‘zgartirgichni tadqiq qilish

9.Bir kristalli mikroprotsessorlar ishlash prinsipini tadkik etish.

10.KR580vm80 mikroprotsessorining emulyatorida oddiy dasturlarni kiritish va bajarish.

11.Matnli xabarlarni emulyator monitorida yoritish jarayonini tadkik etish.

12.Grafik tasvirlarni emulyator monitorida yoritish jarayonini tadkik etish.

13.Mikroprotsessorli qurilmalarni tadqiq qilish.

Mikrotulkin va antenna kurilmalari 12  1.Logoperiodik antennalarni tadkiq kilish

2. Parabolik antennalarni tadkiq kilish

3. Ruporli antennalarni tadkiq kilish

4. Sterjenli dielektrik  antennalarni tadkiq kilish

5.Tug‘riburchakli va koaksial to‘lkin utkazgichlarning ish rejimini o‘rganish.

6. To‘lkin ztkazgichli yo‘naltirilgan tarmog‘lagichni tadkik etish.

Radioelektron kurilmalari konstruksiyalash va loyixalash 24  1. Prinsipial elektro sxemalarni shakllantirish.

2. REA bloklarni joylashtirishni xisoblash

3. Elektromagnit ekranlashni xisoblash

4.Issklik tarkatgichlarni xisoblash.

5. Ulanish montaj sxemalarni yaratish.

6. RadCAD dastur erdamida loyixalash va sxemada elementlarni joylashtirish

Avtomatik boshqaruv qurilmalari (radioavtomatika) 12  1. Avtomatik boshqarish sistemalarining dinamik va statik tenglamalarini tuzish.

2. Tipik dinamik  zvenolarining vaqt va chastotaviy xarakteristikalarini aniqlash.

3.Radioavtomatika sistemalarining sifatini baholash.

4.CHiziqli avtomatik boshqarish sistemalarini sintez qilish.

5. Nochiziqli sistemalar xarakteristikasini aniqlash.

6.Turg‘unlikning chastotaviy mezonlari asosida sistemaning turg‘unligi taxlil qilish.

Radioulchov 16  1.Doimiy tok va kuchlanishni o‘lchash.

2.Doimiy tok elektron voltmetrini o‘rganish.

3.O‘zgaruvchan tok va kuchlanishni o‘lchash.

4.Qarshilik miqdorini volt – ampermetr va ko‘prik usuli   bilan o‘lchash.

5.YArim o‘tkazgichli diodlarni volt – amper xarakteristikasini tekshirish va parametrlarini o‘lchash.

6.Elektron ossillograf yordamida uzluksiz va impuls signallarni tekshirish va uni parametrlarini o‘lchash.

7.Sig‘im va induktivlikni voltmetr – ampermetr usuli bilan o‘lchash.

8.Universal ko‘prik asbobini o‘rganish va uni yordamida sig‘im va induktivlikni o‘lchash.

Televidenie va videotexnika 24  1.Televizion eshittirish signalining asosiy parametrlarini va uning tashkil etuvchilarini tadkik etish.

2.Kadr yoish modulini tadkik etish.

3. Satr yoish modulini tadkik etish.

4. Televizion kabul kilg‘ich sinxronizatsiyani tadkik etish.

5. PALtizimida rangli signallarni kodlash-dekodlash prinsiplarini tadkik etish.

6. SECAMtizimida rangli signallarni kodlash-dekodlash prinsiplarini tadkik etish.

7. Televizion signalni nochiziqli buzilishlarni tadkik etish.

8. Raqamli televizion signallarni shakllantirish va uni  tadkik etish.

Radioaloqa jixozlari 24  1. Amplitudali modulyasiyani tadkik etish.

2. Amlitudali modulyasiyada yon tashkil etuvchilarni taxlil etish.

3. Spektr analizator yordamida radiosignal spektrni taxlil etish.

4. Volnovodlarni xarakteristikalarini urganish.

5. Passiv rejektorli filtrni urganish.

Optik aloqani fizik asoslari 10  1.Optik tolali aloqa tizimlarida ishlatiladigan svetovodlar tekshirish.

2.Optik tolali aloqa tizimlarining uzatuvchi modullari urganish.

3. Optik tolali aloqa tizimlarining qabul qiluvchi modullari urganish.

4. YArim o‘tkazgichli fotodiodning xarakteristikalarini o‘rganish.

5. Optik kvant generatorlari o‘nganish.

6. Infraqizil asboblari tuzilishi va xarakteristikalari ulchash.

7. Infraqizil nurlanish spektri filtrlari xarakteristikalari o‘rganish.

8. Interferensiya va qutblanish filtrlarini o‘rganish.

Radiolokatsiyava radionavigatsiya asoslari 14 1. Komplekt Swift Navigation «Piksi Multi Evaluation Kit (2,4 GHz) » asosida auditoriya ichida navigatsiya urnatish.

2. Signal beruvchi va kabul kiluvchi moslamalarni urganish va spektroanalizator va ossillograf orkali tekshirish.

 

 “Radioelektron qo‘rilmalar va tizimlar”, “Elektronika va asbobsozlik” bakalavriat ta’lim yo‘nalishiga maxsuslashtirilgan kasbiy yo‘naltirish markazini tashkil etish buyicha treninglar utkazish

TEXNIK SHARTLARI

 1. Psixologik testlarni shakllantirish va ularni tadbiq xamda natijalarni taxlil etish bo‘yicha treniglar .
 2. Anik fanlar bo‘yicha demonstrativlaboratoriya ishlarni tashkil etish va ularni tadbiq xamda natijalarni taxlil etish bo‘yicha treninglar .
 3. Kasbiy yo‘naltirish bo‘yicha qarorlarni qabul kilish va tizimli taxlilini tadbiq etish bo‘yicha treninglar.
 4. Zamonaviy elektronika jixozlarnimaxsus fanlarning ukitilishida kullanishi bo‘yicha o‘quv treningi.
 5. Usmirlar psixologiyasi va konflikt xolatlarni bartaraf etish bo‘yicha treninglar.
 6. Masofaviy testni va uni veb sayt orqali tashkil xamda taxlil etish bo‘yicha treninglar.

 

Qushma laboratoriya va maxsuslashtirilgan kasbiy yo‘naltirish markaziga kompyuter texnikasini ta’minlash

 

TEXNIK SHARTLARI

 

Kompyuter monoblok – DDR4 8GB/HDD 1000GB/DVD/FHD 23,8″/key + mouse) – 4 komp.

 

Noutbuk 4GB RAM 1000GB HDD 15.6 HD DVD-RW 2GB VGA- 1 komp.

Garantiya 3 goda

 

Proektor – 1 komp.

texnologiya LCD x3, istochnik sveta UHE

razreshenie 1920×1200

svetovoy potok 3100 lm

kontrastnost 15000:1

podklyuchenie po VGA (DSub), HDMI, Wi-Fi

vыvod izobrajeniya s USB-fleshek

Srok slujbы4500 chasov

Srok slujbы v ekonomichnom rejime7500 chasov

 

Proektor – 1 komp.

Texnologiya LCD x3

Razreshenie 1280 x 800

Svetovoy potok 3300LM

Kontrastnost 15000:1

Podlyuchenie VGA, HDMI, kompozitnыy, komponentnыy, audio RCA, USB (tip A), USB (tip B).

 Ekran 180×180 – 1sht.


INTRAS – MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLAYDI
Yoki muhandislik ta’limini takomillashtirish yo‘lidagi yana bir dadil qadam

O‘zbekistonda ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlar oliy muhandislik ta’limiga ham bevosita tegishli bo‘lib, hukumatimiz bu sohaga alohida e’tibor qaratmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori hamda 2017 yil 27 iyuldagi “Oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori buning yaqqol dalilidir.

Yuklab olish


586292-EPP-1-2017-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP

Intellektual transport tizimlari: O‘zbekistonda axborot kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan yangi magistratura dasturlarini yaratish / INTRAS (Intelligent Transport Systems: New Ict-Based Master’s Curricula in Uzbekistan)

Ilmiy jurnaldagi INTRAS loyihasi doirasida yozilgan maqolalar

yuklab olish

yuklab olish

yuklab olish

Ommaviy axborot vositalarida e’lon qilingan materiallar

yuklab olish

 

 

 

 

 

 

 

Byudjet 814.635,00 Euro

Loyihaning oldiga qo‘yilgan asosiy vazifalar quyidagi muammolarni echishga qaratilgan:

 1. Intellektual transport tizimlari bo‘yicha yangi magistratura dasturini ishlab chiqish.
 2. O‘zbekistonning oltita oliy o‘quv yurtlarida intellektual transport tizimlari bo‘yicha o‘quv va ilmiy potensialni yaratish.
 3. Axborot kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan intellektual transport tizimlari bo‘yicha laboratoriyalarni yaratish.
 4. Oliy o‘quv yurtlari bilan ijtimoiy tashkilotlar / muassasalar / ishlab chiqarish korxonalari bilan o‘rtasida hamkorlikni yo‘lga qo‘yish.

Loyihaning keng miqyosli maqsadi. AKT sohasida muhandislarning yangi avlodini o‘qitishning infratuzilmalarni va tizimlarini yaratishdan iborat. Ushbu muhandislar O‘zbekistonning transport sohasidagi davlat boshqaruvi, sanoat tarmoqlari va xususiy sektorlarida mahalliy va hududiy muammolarni hal qila olish layoqatiga ega bo‘ladilar.

Ushbu maqsadlarga AndMI, JizPI, TAYLQEI, TDU, TTYMI va TATU laridagi muhandislik yo‘nalishlarida yangi magistratura dasturlarini (to‘liq o‘quv ta’minotini) yaratish orqali erishiladi.

Loyiha ishtirokchilari:

 1. Gdansk texnologiya universiteti (Gdansk University of Technology – GUT) Polsha
 2. Jilin universiteti (ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE – UNIZA) Slovakiya
 3. Klagenfurt alpen-adra universiteti (Alpen–Adria Klagenfurt University – AKU) Avstriya

O‘zbekiston

 1. Andijon mashinasozlik instituti
 2. Jizzax politexnika instituti
 3. Termiz davlat universiteti
 4. Toshkent avtomobil yo‘llarini loyihalash, qurish, ekspluatatsiyasi instituti
 5. Toshkent temir yo‘l muhandisligi instituti
 6. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
 7. O‘zbekiston Respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi

Ishlab chiqarish korxonalari

 1. “Toshshahartransxizmat” AJ
 2. Via Toshkent MCHJ
 3. O‘zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligi Jizzax viloyat bo‘limi

Rejalashtirilayotgan magistratura dasturi miqyosida yaratiladigan 12 kurslar ro‘yxati

 1. Transport tizimlari (32 soat / ma’ruza, 32 soat / amaliy, 32 soat / laboratoriya);
 2. ITT asoslari (32 soat / ma’ruza, 32 soat / amaliy);
 3. Matematik instrumentlar (32soat / ma’ruza, 32 soat / amaliy);
 4. Ma’lumotlarni yig‘ish va qayta ishlashni avtomatlashtirish (16 soat / ma’ruza, 16 soat / amaliy, 16 soat / laboratoriya);
 5. ITT boshqaruv (48 soat / ma’ruza, 48 soat / amaliy);
 6. Transport harakatini modellashtirish (32 soat / ma’ruza, 48 soat / amaliy, 32 soat / laboratoriya);
 7. Telekommunikatsiya (48 soat / ma’ruza, 32 soat / laboratorii);
 8. ITT ixtisoslashuv (48 soat / ma’ruza, 48 soat / amaliyot, 48 soat / laboratoriya);
 9. Harakat xavfsizligi (48 soat / ma’ruza, 32 soat / amaliyot, 48 soat / laboratoriya);
 10. Transport uchun geoinformatsion tizimlar (32 soat / ma’ruza, 32 soat / amaliy, 32 soat / laboratoriya);
 11. Ilmiy tadqiqot nazariyasi va metodologiyasi (16 soat / ma’ruza, 32 soat / amaliy, 16 soat / laboratoriya);
 12. Zaruriy tanlov moduli (48 soat / ma’ruza, 48 soat / amaliy, 32 soat / laboratoriya).Ushbu kurslarning barchasi ingliz tilida o‘qitiladi.
 13. AKT ga asoslangan dissertatsiya ishlari va loyihalar tuzilmasiga talablar – O‘zbekistonning hududiy muammolari.

Ushbu loyihani muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadida uning ilmiy-ijodiy jamoasi tarkibi quyidagicha bo‘lishi taklif qilinmoqda.

t/r

FIO

Lavozimi

Zarur ma’lumotlar
1 Usmanov Salaxdin “Erusti transport tizimlari” kafedrasi dotsenti Loyiha muvofiqlashtiruvchisi
2 Parsaxonov Abduqobi Prorektor Ishtirokchi
3 Jiyanboev Sirojiddin “Erusti transport tizimlari” kafedrasi katta o‘qituvchisi Ishtirokchi
4 YArboboev Azamat “Erusti transport tizimlari” kafedrasi assistenti Ishtirokchi
5 Berdiyorov Temur “Menejment” kafedrasi katta o‘qituvchisi Ishtirokchi
6 Mamaev G‘ulom “Erusti transport tizimlari” kafedrasi assistenti Ishtirokchi
7 Abdunazarov Jamshid “Erusti transport tizimlari kafedrasi dotsenti v.b. Ishtirokchi
8 Alimova Rufina “Hiosboxona” bo‘limi hisobchisi Ishtirokchi

Fotolavhalar

  

Jizzax politexnika institutidan

loyiha koordinatori:

S. Usmanov

 

2018 йил 28 октябрдан 1 ноябргача Жиззах политехника институтидан лойиҳа иштирокчилари Усмонов С., Абдуназаров Ж. Джиянбоев С лар Польшанинг Гданьск технология университетида ташкил этилган грантнинг навбатдаги йиғилишида иштирок этиб қайтдилар. Ушбу йиғилишда Ўзбекистоннинг 6 та университетларида янгидан ташкил этиладиган «Интеллектуал транспорт тизимлари” магистратура мутахассислиги ўқув режаси лойиҳаси муҳокама этилди ва ушбу мутахассислик учун ўқилдиган фанларнинг силлабуслари Европалик ҳамкорлар томонидан тавсия сифатида тақдим этилди. Хозирда «Интеллектуал транспорт тизимлари” янги магистратура мутахассислиги ўқув режаси тугатилиши арафасида.